Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Certificaten teller

Plantaardige productie
16829
Dierlijke productie
14179
Loonwerkers
1143
Gedetailleerde teller

Laatste nieuws

Gewasbeschermingsmiddelen die vallen onder een 120 dagen toelating die verlopen is kunnen voortaan apart in fytolokaal met vermelding "120 dagen toelating"

10.09.2018

Steeds meer gewasbeschermingsmiddelen verliezen hun erkenning. Dit om verschillende redenen. Echter in bepaalde noodsituaties wanneer geen alternatieven voorhanden zijn om een bepaalde ziekte of plaag te bestrijden, kunnen sommige gewasbeschermingsmiddelen een tijdelijke erkenning verkrijgen voor 120 dagen. Een overzicht van deze 120 dagen toelatingen is terug te vinden op fytoweb of rechtstreeks via volgende link . Het aantal producten dat dergelijke tijdelijke erkenning van 120 dagen verkrijgt neemt de laatste jaren toe. Daarnaast zijn er een aantal middelen die jaarlijks een terugkerende 120 dagentoelating krijgen. 

 

Wanneer deze periode van 120 dagen is afgelopen, werden deze tot nu toe aanzien als niet erkende middelen en dienden deze apart te worden gestockeerd in het fytolokaal met de vermelding "NBGM: Niet-Bruikbare-Gewasbeschermingsmiddelen". In de oneven jaren worden de producten die onder deze NBGM zijn opgeslagen ingeleverd bij de ophaling van Agri-Recover. Echter in het geval van producten met een jaarlijks terugkerende 120 dagen toelating is het wenselijk dat overschotten kunnen worden overgedragen naar het volgende jaar zonder dat deze bij inspectie van het FAVV worden verzegeld. 

 

Daarom biedt het FAVV vanaf heden een tolerantie voor dergelijke producten. Indien deze afgezonderd staan van de erkende producten, met vermelding "NBGM -120 dagen toelating" (en niet meer met de vermelding "NBGM: Niet-Bruikbare Gewasbeschermingsmiddelen"), kunnen overschotten het jaar nadien gebruikt indien dit product een nieuwe 120 dagen toelating zou verkrijgen. 

 

Voor producten waarvan de erkenning definitief wordt ingetrokken blijft de verplichting gelden deze op te slaan onder de NBGM en dient men deze in te leveren bij Agri-Recover op de hiervoor voorziene momenten. 

 

Voor meer informatie gelieve hier de omzendbrief van het FAVV te raadplegen. 

lees verder

Vegaplan gecertificeerde landbouwers scoren uitmuntend op vlak van voedselveiligheid!

11.06.2018

Op 7/06/2018 verzamelden de bestuurders van Vegaplan op het bedrijf van de familie Van Puymbrouck te Tourinnes-Saint Lambert. Aanleiding was de voorstelling van het rapport Voedselveiligheid van Vegaplan. Net als vorig jaar, met de publicatie van het rapport rond duurzaamheid op de landbouwbedrijven, werd ook dit jaar een dezelfde oefening uitgevoerd maar deze keer werden de resultaten bekeken van de inspanningen die op landbouwbedrijven worden geleverd inzake voedselveiligheid.

Voedselveiligheid en traceerbaarheid van producten zijn meer dan ooit van essentieel belang. Elk landbouwbedrijf moet daarom voldoen aan de autocontroleplicht. Deze autocontrole stelt dat een landbouwer interne controle moet uitvoeren op zijn bedrijf om zo te verzekeren dat voedselveiligheid, traceerbaarheid en kwaliteit van de producten te allen tijde wordt gewaarborgd. Voor de implementatie van deze autocontrole in de praktijk is in overleg met de betrokken sectoren een sectorgids opgesteld die al deze verplichtingen opneemt.

De Vegaplan Standaard (voorheen bekend onder de naam IKKB Standaard) is een lastenboek dat de kwaliteit van de primaire plantaardige producten verzekert en dat de sectorgids integraal opneemt. Dit zijn de wettelijke eisen binnen de Vegaplan Standaard. Maarde Vegaplan Standaard gaat verder dan alleen de verplichtingen opgelegd door autocontrole. De Standaard bevat daarnaast nog extra-legale eisen die voortkomen uit overleg tussen landbouworganisaties, en de vertegenwoordigers van de afnemers van plantaardige producten.

 

"Rapport voedselveiligheid"

In het rapport Voedselveiligheid werden alle eisen (wettelijke en bovenwettelijke) uit de Vegaplan Standaard die verband houden met voedselveiligheid bekeken. Deze werden vervolgens ingedeeld in drie luiken. Een Luik rond kwaliteit, een luik met eisen over de traceerbaarheid van de producten en ten slotte een luik betreffende de meldingsplicht die landbouwers hebben ten aanzien van het FAVV. Voor de eisen die onder deze drie luiken vallen werd gekeken hoeveel percentage van de landbouwers tijdens de audit hiervoor conform scoorde. Hiervoor werden maar liefst meer dan 18.000 checklists van audits over een periode van 3 jaar bekeken.

Uit de resultaten van deze oefening blijkt dat de Vegaplan gecertificeerde landbouwers het zeer goed doen op vlak van voedselveiligheid. De resultaten liggen grotendeels boven 90% conformiteit. Opvallend is ook te melden dat even goede resultaten worden teruggevonden voor vereisten die wettelijk zijn als voor de bovenwettelijke eisen uit de Standaard. Tevens wordt er geen verschil bevonden voor het niveau van de verschillende eisen. Even goede resultaten zijn merkbaar voor eisen van niveau 1 (dienen altijd in orde te zijn), niveau 2 (70% van deze eisen moeten in orde zijn) of niveau 3 (aanbevelingen). De landbouwers scoren bijgevolg meer dan behoorlijk op vlak van voedselveiligheid.

 

Voedselveiligheid in de praktijk

Aan de voorstelling van het rapport voedselveiligheid werd een interactief bezoek gekoppeld op het akkerbouwbedrijf van de familie Van Puymbrouck. Aardappelen, chicorei, tarwe en gerst zijn de voornaamste teelten op dit bedrijf. Via deze rondleiding werd getracht een beeld te schetsen van wat voedselveiligheid op een landbouwbedrijf in de praktijk inhoudt en welke eisen hiervoor worden gesteld aan de landbouwers. Jean-Pierre Van Puymbrouck, zelf bestuurder binnen Vegaplan en mede-eigenaar van het bedrijf, nam het woord. “Mijn bedrijf is reeds 10 jaar Vegaplan gecertificeerd. Het biedt verscheidene voordelen. Het lastenboek bevat de vereisten van verschillende afnemers. Daarenboven profiteer ik van de jaarlijkse korting op de FAVV-Heffing die een groot deel van de auditkosten dekt. De eisen die hier tegenover staan zijn praktische haalbaar en zijn logisch binnen een goede bedrijfsvoering.”          

Jean-Pierre Van Puymbrouck

Het volledige rapport voedselveiligheid met alle resultaten kan u terug vinden op de website van Vegaplan via volgende link.

 

lees verder